Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk, Befektetőnk

Az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) számára nagyon fontos, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal ügyfelei elégedettek legyenek. Sajnos minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat olyan eset, amikor ügyfelünk, illetve befektetőnk valamely szolgáltatásunkkal vagy termékünkkel kapcsolatban kifogást, elégedetlenséget fogalmaz meg. Tudjuk, hogy ilyenkor milyen fontos, hogy a panaszok kivizsgálása és kezelése alapos, hatékony és késlekedés nélküli legyen, illetve minden esetben megfeleljen a törvényi és egyéb előírásoknak.

Ennek szellemében készítettük el Panaszkezelési Szabályzatunkat, mely alapján az alábbi módokon tudja eljuttatni panaszát az Alapkezelőhöz:

1.           Szóban

 • Személyesen: az Alapkezelő székhelyén (1011 Budapest, Fő utca 14. III. em.) minden munkanap 8 órától 16 óráig
 • Telefonon: a +36 1 577-4288-as panaszvonalon minden munkanap 8 órától 16 óráig, illetve minden szerdán 8 órától 20 óráig

Felhívjuk figyelmét, hogy telefonon folytatott beszélgetését rögzítjük, és azt az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük. Az Alapkezelő a rögzített hangfelvételt 5 évig megőrzi

2.           Írásban

 • Személyesen vagy más által átadott irat útján: az Alapkezelő székhelyén (1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.)
 • Postai úton: az Alapkezelőnek, annak székhelyére (1011 Budapest, Fő u. 14.) címzett levél útján
 • Faxon: a +36 (1) 577-4250 számra elküldött üzenet útján
 • Elektronikusan/e-mailen: az alapkezelo@amundi.com címre küldött üzenettel

Az Alapkezelő a panaszokat elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan fogadja.

A panaszával kapcsolatban meghatalmazott útján is eljárhat.

Célunk, hogy minden lehetséges módon segítsük Önt a felmerült problémák megoldásában és az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, teljes körűen vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg panaszát.

A szóbeli panaszt kötelesek vagyunk azonnal megvizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. Ha panaszügyét sikerül azonnal orvosolni, ezzel a panaszügy lezárul. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, valamint írásbeli panasz esetén, a panasz kivizsgálására, illetve megválaszolására 30 napos határidő áll rendelkezésünkre, mely alatt a vizsgálat állásáról Ön érdeklődhet.

A vizsgálati szakaszban sor kerülhet a hiányzó információk beszerzésére, ennek érdekében kapcsolatba léphetünk Önnel.

Az Alapkezelő vizsgálata alapján meghozott döntéséről a panaszra adott válaszában tájékoztatja Önt.

Amennyiben igyekezetünk ellenére a kapott válasz alapján Ön úgy ítéli meg, hogy panaszát nem megfelelően kezeltük, és Ön fogyasztónak minősül, a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi fórumokhoz fordulhat:

a)        Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén). Az aktuális elérhetőségek:

székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

ügyfélszolgálati cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

levélcím: 1525 Budapest, Pf.: 172. (Pénzügyi Békéltető Testület)

telefon: +36-80-203-776

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes.

 b)        Magyar Nemzeti Bank Az aktuális elérhetősége:

székely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

ügyfélszolgálati cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

telefon: + 36-80- 203-776

fax: + 36 1 429 8000

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem.

 c)         Bíróság

 A jelen figyelemfelhívásunk végére bemásolt linkeken az alábbi információk, illetve dokumentumok érhetőek el:

 • A pénzügyi panaszokkal kapcsolatos teendőkről szóló, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon szereplő tájékoztatás (Pénzügyi Navigátor Füzet),
 • Az MNB fogyasztói panasz formanyomtatványa,
 • A Pénzügyi Békéltető Testület, illetve az MNB előtt megindítható eljárások formanyomtatványai,
 • Meghatalmazás minták arra az esetre, ha panaszát meghatalmazott útján kívánja benyújtani,
 • Tájékoztatás a meghatalmazás formai és tartalmi követelményeiről, ha nem a meghatalmazás mintákat használja,
 • Az Alapkezelő panaszkezelési folyamatról szóló egyértelmű, pontos és naprakész információkat tartalmazó Panaszkezelési szabályzata.

Kapcsolódó linkek