Jogi nyilatkozat

Céginformációk

Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid név: Amundi Alapkezelő Zrt.
Weblapon lévő hivatkozások: Alapkezelő, Amundi Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14. III. emelet
Nyilvántartja: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-044149
Tel: +36 (1) 577 4200, Fax: +36 (1) 577 4250
Email: alapkezelo@amundi.com   
Honlap: www.amundi.hu   

Az Alapkezelő törvényességi felügyelete
Magyar Nemzeti Bank
Weboldalon lévő hivatkozások: Felügyelet, MNB
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Honlap címe: www.mnb.hu  ; https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem  

Az Alapkezelő működését és tevékenységét meghatározó jogszabályi háttér (nem teljes körűen)

Kbftv.: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény;
ABAK rendelet: a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről;
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.


Az Alapkezelő tevékenysége

Alapító okirat szerint
Alapkezelés (TEÁOR 66.30)
Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (TEÁOR 64.99)
Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (TEÁOR 66.12)
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 66.19)

Felügyelet által kiadott III./100.001-5/2002., III/100.001-6/2003., a H-EN-III-1120/2012. és a H-EN-III-136/2014. engedélyek alapján:

- Kollektív portfóliókezelés:
befеktetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) (Kbftv. 7.§ (1) a), kockázatkezelés; (Kbftv. 7.§ (1) b), adminisztratív feladatok (Kbftv. 7.§ (2) a)
- Kollektív portfóliókezelés mellett – a Bszt. szerint – :
portfóliókezelés, ideértve а foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézmény portfóliójának kezelését,(Kbftv. 7.§ (3) a) és Bszt. 5. § (1) bekezdés d) pont)), befektetési tanácsadás (Kbftv. 7.§ (3) b) és Bszt. 5. § (1) bekezdés e) pont)

Az Alapkezelő Igazgatósága
Vízkeleti Sándor – elnök-vezérigazgató
Padányi Péter - kockázatkezelési igazgató
Pásztor Andrea – operációs igazgató

Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága   
Christian Mathern 
Mag. Hannes Roubik
Stefano Pregnolato

Tulajdonosi struktúra bemutatása

Az Alapkezelő egyszemélyes tulajdonosa (100%)
Amundi Asset Management S.A.S
Francia jog alatt alapított egyszerűsített részvénytársaság („Société par Actions Simplifiée“)
Székhely: Franciaország, 75015 Párizs, Boulevard Pasteur 91-93.
Cégjegyzékszám: 437 574 452 RCS Paris

Amundi Asset Management egyszemélyes tulajdonosa (100%)
Amundi S.A.
Francia jog alatt alapított nyilvános részvénytársaság („Société Anonyme“)
Székhely: Franciaország, 75015 Párizs, Boulevard Pasteur 91-93.

AMUNDI többségi tulajdonosa (70%)

Crédit Agricole S.A.
Francia jog alatt alapított nyilvános részvénytársaság („Société Anonyme“)
Székhely: Franciaország, 92545 Montrouge cedex, 12 place des Etats-Unis
Részletes információ az Amundi S.A. tulajdonosi struktúrájáról:
http://about.amundi.com/Shareholders/Our-group  

Részletes információ a Crédit Agricole S.A. i tulajdonosi struktúrájáról:
https://www.credit-agricole.com/en/finance/finance/key-figures-credit-agricole-s.a  

Weboldalon használt hivatkozások esetében az Amundi, Amundi Csoport:
Az Amundi Asset Managementet és tagvállalatait jelenti.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Jelen honlap az Amundi Alapkezelő Zrt. és az általa létrehozott és kezelt, magyarországi bejegyzésű kollektív befektetési formák, befektetési alapok tekintetében hivatalos közzétételi helynek minősül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapkezelő és az általa létrehozott és kezelt, magyarországi bejegyzésű kollektív befektetési formák, befektetési alapok hivatalos dokumentumai és közzétételei a weboldal „Dokumentumtár” elnevezésű alfülén érhetőek el.

Honlap célja

Jelen honlap célja, hogy az Alapkezelőről és az Amundi Csoportról és általuk nyújtott szolgáltatásokról, termékekről, meghatározó tőkepiaci és a gazdasági témákról, média megjelenésekről tájékoztatást nyújtson.

Honlapon megjelenő információk, dokumentumok előállítója, szerzői jogok, védjegyek

A weboldalon megjelenő információk és dokumentumok előállítója az Amundi Alapkezelő Zrt., az általa a magyar piacon nyújtott szolgáltatások és az általa létrehozott és kezelt magyarországi bejegyzésű kollektív befektetési formák, befektetési alapok esetében, míg az Amundi Csoport határon átnyúló szolgáltatásai és a termékei esetében az Amundi illetékes entitása.

Az Amundi weboldalainak tartalma, struktúrája szerzői jogvédelem alatt áll. Az Amundi, illetve annak valamely entitása szerzői jogokkal rendelkezik a megjelenő összes információval, dokumentummal kapcsolatban, ideértve a képeket, szövegeket, infografikai ábrázolásokat és a letölthető anyagokat.

Az "Amundi" név az Amundi bejegyzett védjegye. A weboldal oldalain megjelenő megkülönböztető jelek – név, logó - semmilyen módon nem reprodukálhatók, törölhetők, illetve módosíthatók.

A weboldalon található anyagok, információk bármilyen módon történő felhasználása, sokszorosítása, másolása az Amundi Alapkezelő Zrt. és/vagy az Amundi illetékes entitásának előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. Kizárólag személyes felhasználásra – szerzői jogok védelme és kötelező nyilatkozatok feltüntetése mellett – dokumentumok, információk letölthetőek és kinyomtathatóak.

Minden felhasználó, aki a weboldalon található információt bármely formában egyéb személynek továbbadja, kötelezi magát arra, hogy csatolja ennek a Jogi Nyilatkozatnak a másolatát vagy elérhetőségét.

Korlátozott felhasználás

Ez a weboldal nem szól olyan országok állampolgárai vagy lakosai vagy olyan országokban székhellyel rendelkező jogi személyek számára, ahol a weboldal közzététele vagy elérhetősége tiltott. Az oldalon szereplő információkat az Amundi Alapkezelő Zrt. és az Amundi Csoport nem kívánja közzétenni vagy rendelkezésére bocsátani olyan országban, ahol ez bármilyen alkalmazandó jogszabály vagy rendelkezés megsértését eredményezné, nevezetesen, egyes kollektív befektetési formákat, alapokat csak bizonyos jogszabályi környezetben lehet forgalmazni.

USA-beli személyekre vonatkozó speciális korlátozás

A weboldalon szereplő információknak nem címzettje az olyan személy, aki az Egyesült Államok állampolgára vagy lakosa, továbbá az Egyesült Államok jogszabályai értelmében USA-beli személynek (US Persons) minősül az alábbiak szerint:
(A) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos 1933. évi értékpapírtörvényének (Securities Act) S Rendelete (Regulation S) értelmében „USA-beli személynek” minősül, (B) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos árutőzsdei törvényének (Commodity Exchange Act) rendelkezése értelmében nem „nem USA-beli személynek” minősül, (C) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos adókódexe (Internal Revenue Code) értelmében „USA-beli személynek” minősül vagy (D) az amerikai Határidős Árutőzsdei Bizottság (Commodity Futures Trading Commission) által a 45292. számú (2013. július 23-i keltű), a mindenkori módosításokkal hatályos szövetségi rendeletben kihirdetett „További értelmező útmutatás és politikai nyilatkozat a csereügyletekre vonatkozó egyes szabályoknak való megfelelést illetően” (Further Interpretative Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations) dokumentum értelmében „USA-beli személynek” minősül (az (A), (B), (C) és (D) pontokban hivatkozott személyek mind „tiltott USA-beli személy”).

Sem az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, illetve SEC), sem bármilyen más szövetségi vagy állami szabályozó hatóság nem véleményezte vagy hagyta jóvá a weboldalon szereplő kollektív befektetési formák és befektetési alapok forgalmazási feltételeit, ahhoz kapcsolódó hivatalos dokumentumokat, továbbá a kollektív befektetési formákat és a befektetési alapokat nem jegyezték be az Amerikai Egyesült Államokban a befektetési társaságokról szóló 1940. évi törvény hatálya alatt, és a weboldalon szereplő kollektív befektetési formák és befektetési  alapok befektetési jegyeinek bejegyzése sem történt meg az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló, módosításokkal egységes szerkezetű 1933. évi törvénye szerint. Ezen kizárt befektetői körre vonatkozó részletszabályokat a kollektív befektetési formák és befektetési alapok hivatalos dokumentációja tartalmazza.

A weboldalon elérhető kollektív befektetési formák és befektetési alapok befektetője sem lehet tiltott USA-beli személy, és nem is vásárolhat befektetési jegyeket tiltott USA-beli személynek minősülő személy javára és részére. Az adott személy azonnal köteles tájékoztatni az Alapkezelőt vagy az Amundi más illetékes entitását vagy a vele kapcsolatban álló forgalmazó partnert vagy annak megbízottjait arról, ha tiltott USA-beli személlyé válik, vagy a tulajdonában lévő befektetési jegyeket tiltott USA-beli személy javára vagy részére vásárolta, és az ilyen személy birtokában lévő, illetve ilyen személy javára vásárolt befektetési jegyeket azonnal vissza kell váltani.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön USA-beli személynek (US Persons) minősül, úgy nem jogosult a jelen weboldal használatára. Kérjük, hogy kizárólag a www.amundipioneer.com   weboldalt használja!

Honlapon megjelenő információkhoz kapcsolódó jognyilatkozat

A weboldal felhasználója köteles gondoskodni arról, hogy az itt található információk hasznosítása és az ebből származó bármely tranzakció ne ütközzön jogszabályi korlátozásokba. A felhasználó saját felelőssége, hogy tájékozódjék az adott országban érvényes szabályozásról, és betartsa az abban foglaltakat. Amennyiben Ön használja a weboldalt, egyben kijelenti és szavatolja, hogy országának vonatkozó szabályozása megengedi használatát és az oldalon szereplő információkat a vonatkozó szabályozással összhangban alkalmazza, és elfogadja a továbbiakban meghatározott feltételeket.

A weboldalon megjelenő információk és dokumentumok vonatkozásában esetlegesen felmerülő felelősség annak előállítóját terhelheti.

Az Amundi Alapkezelő Zrt. rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a weboldalain az általa előállított információkat. Bár az Alapkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, az adatok időközben változhatnak. Az Alapkezelő nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az információk időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért. Az Amundi Alapkezelő Zrt. továbbá elutasít minden olyan közvetlen, konkrét vagy egyéb károkért való felelősséget, amely az Amundi Alapkezelő Zrt. weboldalához való hozzáférés, annak tartalmának más webhelyekre mutató linkeken keresztül történő felhasználása, valamint a weboldal elérhetetlensége miatt következik be. A felelősség kizárása és korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyek vonatkozásában a jogszabály rendelkezése értelmében az Alapkezelő a felelősségét nem zárhatja ki vagy nem korlátozhatja.

Ezen felül az Amundi Alapkezelő Zrt. fenntartja a jogot, a megadott információk bármikor történő kiegészítésére vagy módosítására. Ugyanez vonatkozik minden egyéb olyan weboldalra is, amely hiperlinkek segítségével elérhető. Amennyiben Ön ilyen weboldalakhoz hoz létre linket, azt saját kockázatára teszi. Az Alapkezelő nem felel az ilyen linkek segítségével hozzáférhető weboldalak tartalmáért. Az Alapkezelő nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az ilyen weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, hiányosságából, hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, az adatátviteli út hibájából vagy más hasonló okból származnak.

A weboldalt a látogatók saját felelősségükre használják és tudomással bírnak arról, hogy az internet nem biztonságos információközlés. Az Amundi Csoport nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely harmadik személy igénybevételével történő weboldalon elhelyezett információszolgáltatásból fakad. Sem az Amundi Csoport, sem annak tagvállalatai, igazgatói, tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget azon veszteségekért, károkért, amelyek üzemzavar vagy a weboldal szolgáltatásának kimaradásából fakadnak, továbbá hibás működés, az adatátvitelben fellépő hiba, kimaradás, megszakítás, törlés és késedelem miatt, illetve olyan károkért és veszteségekért, amelyeket számítógépes vírus, a kommunikációs vonal meghibásodása vagy módosulása, vagy a rögzítés módjának megváltozása okoz. Az Amundi Csoport még akkor sem vállal felelősséget, ha a fentieket kiváltó körülmények a Credit Agricole vagy bármely más szolgáltató vagy szoftvertámogatást nyújtó cég ellenőrzése alatt állhattak. Sem a Credit Agricole, sem annak tagvállalatai, sem egyik érintett fél sem vállal felelősséget a keletkezett károkért még akkor sem, ha a Credit Agricole-t vagy az érintett felet tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

Termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó jognyilatkozatok

A weboldalon található tájékoztatás semmilyen formában nem minősül az Amundi Alapkezelő Zrt. vagy az Amundi más tagvállalatai részéről pénzügyi eszközök vételére/eladására tett felhívásnak vagy ajánlatnak, befektetési ajánlásnak vagy tanácsadásnak, befektetési elemzésnek vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak. A weboldalon megjelenő információk és/ vagy azok elemei nem jelentenek a felsorolt és bemutatott kollektív befektetési formákba és befektetési alapokba, egyéb értékpapírokba, indexekbe vagy piacokba történő befektetésre, értékpapír vételére, vagy eladására irányuló felhívást, ajánlást, sem pedig befektetési elemzést, különösen pedig nem célja az egyedi befektetési vagy egyéb tanácsadás helyettesítése. A weboldalon megjelenő információk és/vagy azok elemei kizárólag tájékoztatásra szolgálnak, nem nyújtanak megfelelő alapot befektetési döntések meghozatalához.

Az Amundi Alapkezelő Zrt. weboldalán bemutatott információkon alapuló minden döntés a felhasználó felelőssége. A weboldalon szereplő információk nem képezhetik alapját szerződéseknek, kötelezettségeknek. Bármely kollektív befektetési formába való befektetés csak a megfelelő hivatalos dokumentumok igénybevételével történhet, ezen a weboldalon keresztül nincs rá lehetőség. Mielőtt befektetési döntést hozna, kérjük, lépjen kapcsolatba tanácsadójával, üzletkötőjével.
Fogyasztónak minősülő látogatóink számára javasoljuk, hogy látogassanak el az alábbi weboldalakra is: www.mnb.hu/fogyasztovedelem; www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas  

A kollektív befektetési formákba, befektetési alapokba történő befektetések adózási következménnyel járhatnak. Változhat az adó mértéke és alapja, így befektetési döntés meghozatala előtt konzultáljon tanácsadójával, hogy tisztában legyen a lehetséges adózási következményekkel. Az Alapkezelő adótanácsadással nem foglalkozik.

A befektetések kockázattal járnak. A kollektív befektetési formák, befektetési alapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi, vagy a jövőbeli teljesítményt. A befektetés hozama és eredeti értéke emelkedhet vagy csökkenhet, mely az eredetileg befektetett összeg elvesztését eredményezheti. Semmi nem biztosítja, hogy bármely ország, piac vagy ágazat a várakozásoknak megfelelően teljesít.

Javasoljuk, hogy befektetési döntése meghozatala előtt alaposan mérlegelje a befektetése tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat.

Kérjük, hogy a kollektív befektetési formák, befektetési alapok befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok mindenkor aktuális hivatalos dokumentációjából, kiemelten az alapok Tájékoztatójából és Kezelési szabályzatából, Kiemelt Befektetői Információjából (KIID). Ezen dokumentumok az Alapkezelő által létrehozott és kezelt, magyarországi bejegyzésű befektetési alapok esetében magyar nyelven megtalálhatók az Alapkezelő jelen www.amundi.hu  című honlapján, a forgalmazási helyeken, a vezető forgalmazó www.unicreditbank.hu  című honlapján illetve a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu  honlapon. Az Amundi más tagvállalatai által létrehozott luxemburgi bejegyzésű kollektív befektetési formák, befektetési alapok esetében a felsorolt hivatalos dokumentumok fő szabály szerint angol nyelven – a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) magyar nyelven is - elérhetőek jelen www.amundi.hu  weboldalról hiperlinken keresztül és a www.amundi.lu  honlapon. A kollektív befektetési formákhoz, befektetési alapokhoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat mellett a forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája nyújt tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetési szolgáltatások igénybe vétele előtt, illetve befektetések létrehozatalakor a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében azonosításra és átvilágításra van szükség a megfelelő dokumentáció bemutatásával.

Tájékoztatás a honlapon keresztül történő személyes adatok kezeléséről

Az Alapkezelő a személyes adatokat a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az Amundi Asset Management, mint adatkezelőre vonatkozóan a jogszabályi előírások a GDPR mellett kiegészülnek az 1978. január 06-án kelt francia Adatvédelmi törvény ("Loi relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés") irányadó rendelkezéseivel.  

Az Alapkezelő hatályos Adatvédelmi Tájékoztatóját – amely meghatározza az Alapkezelőnél, mint adatkezelőnél zajló, a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenység jogszerű feltételeit és keretrendszerét - elérheti a „Dokumentumtár” menüpont alatt önálló dokumentumként, vagy letöltheti a mindenkor hatályos Üzletszabályzat mellékleteként.

A jelen adatvédelmi tájékoztatás elmagyarázza, mely személyes adatok és milyen célból kerülnek kezelésre és feldolgozásra az Amundi Alapkezelő Zrt. weboldalán. Ezen kívül tájékoztatjuk Önt az adott weboldalhoz kapcsolódó felhasználói jogairól, valamint arról, hogy adatvédelmi kérdésekben ki az illetékes kapcsolattartó.

Adatkezelés célja

A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, a honlapon történő megkeresések esetében információ szolgáltatása, visszajelzések adása.
A weboldal látogatása és a honlapon történő navigálás során az internet felhasználók nemcsak a Süti Tájékoztatásban Szabályzatban foglalt, a weboldal adminisztrációjához szükséges technikai és böngészési információkat, mint pl. böngésző típusát, az IP-címet, a meglátogatott oldalakat és az ott töltött átlagos időtartamot, hanem személyes jellegű adatokat (pl. név, magán e-mailcím) is megadhatnak az Amundi Alapkezelő Zrt. és az Amundi Asset Management számára.

Kik kezelik a megadott személyes adatokat?

Az Amundi Csoport egyes tagvállalatai feladataik – kiemelten a weboldal működtetéséhez és az információk, adatok, dokumentumok megjelenítéséhez, közzétételéhez és a panaszkezeléshez kapcsolódó kötelezettségeik - hatékony végrehajtása érdekében együttműködnek egymással. Ennél fogva a jelen weboldalon kezelt és gyűjtött személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősülnek:

a) Amundi Alapkezelő Zrt. -1011 Budapest, Fő u. 14. III. em
b) Amundi Asset Management S.A.S – Franciaország, 75730 Párizs, Boulevard Pasteur 91-93.

Az Amundi Alapkezelő Zrt. és az Amundi Asset Management vállalja, hogy a személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, és csak azon szolgáltatás időtartamára tárolja, amelyhez kapcsolódóan azokat gyűjtötték. A vonatkozó adatgyűjtés esetén az időtartam feltüntetésre kerül.

Adatok továbbítása/továbbíthatósága

A gyűjtött személyes adatok a weboldal üzemeltetésével összefüggésben vagy az Ön által igényelt szolgáltatások teljesítése céljából továbbíthatók alvállalkozónak. Ezen adatok jogszabály által megengedett, pl. jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából, átadhatók harmadik személynek is.

Érintetti jogok gyakorlása

A weboldal felhasználójaként Önnek joga van az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshez, kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Az érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek részletesen az Alapkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában kerülnek kifejtésre, amely elérhető a „Dokumentumtárban”.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Amundi Csoport mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Alapkezelőhöz, illetve az Amundi Asset Managementhez, mint adatkezelőkhöz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében az alábbi elérhetőségeken:
a) postai úton: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.; Franciaország, 75730 Paris, Boulevard Pasteur 91-93. vagy
b) elektronikus úton: alapkezelo@amundi.com; DPO@amundi.com (az Amundi Csoport esetében a kijelölt közös adatvédelmi tisztviselő elérhetősége)

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy jogosult bírósághoz is fordulni.
Az Amundi Asset Managementet, mint adatkezelőt érintően panaszt tehet továbbá a francia Adatvédelmi Ellenőrző Bizottságnál is: Commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 to 75334 Paris Cedex 07, vagy közvetlenül a weboldalukon keresztül:  www.cnil.fr.

Tájékoztatás sütik alkalmazásáról

Mik azok a sütik?

Az Amundi Alapkezelő Zrt. weboldala látogatása során kisméretű szöveges fájlok, úgynevezett „sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”, a továbbiakban: „süti”) kerülhetnek az eszközére (PC, okostelefon, táblagép vagy hasonló eszköz).

Miért használunk sütiket?

Az Amundi Alapkezelő Zrt. azért használ sütiket, hogy honlapját felhasználóbaráttá, megbízhatóvá és hatékonnyá tegye, a látogatói élményt növelje és az oldal és az aloldalak kezelését megkönnyítse.
A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, például segítik a weboldalak közötti mozgást a keresési szokások megjegyzése által, vagy annak mérésével; többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogatói beállításokat, lehetőséget adhatnak a honlap tulajdonosának a látogatói szokások megismerésére, növelik az online keresési élményt, illetve a weboldal megfelelő működését és fejlesztési célokat is szolgálnak. A weboldalon különböző céllal rendelkező sütik az alábbiakban kerülnek bemutatásra. Ön ezen sütiket típusától függően az erre szolgáló gombon aktívan elfogadhatja vagy elutasíthatja (akár egyedileg vagy az összes sütit általánosan).

Leggyakrabban alkalmazott sütik

Funkcionális sütik 
Ezek a sütik nem szükségesek a weboldal látogatásához és azon való navigáláshoz, azonban segítenek a weboldal optimalizálásában, és biztosítják, hogy Ön használni tudja a weboldalt. Ezek a sütik el tudják menteni az Ön preferenciáit, vagy megkönnyíthetik az online eszközökben történő regisztrációt.

Ezeket a sütiket az érintett eszközökön az Amundi helyezi el és tárolja, ezen sütik többsége nagyon rövid élettartamú, az Ön utolsó látogatásától számított egy éven belül automatikusan lejár.

Feltétlenül szükséges sütik/nélkülözhetetlen sütik

Ezek olyan sütik, amelyek alapvetőek a weboldal működése szempontjából, és lehetővé teszik, hogy Ön mozogni tudjon a honlapon belül és bizonyos lehetőségeket képes legyen használni. Ezen sütik esetében nem szükséges az internethasználó előzetes beleegyezése, így nem lehet őket sem egyedileg, sem általánosan aktiválni vagy elutasítani.

Analitikai/teljesítmény sütik

Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatókat, láthassuk, hogy a látogatók merre mozognak az oldalunkon és mikor használják azt. Ez segít nekünk abban, hogy javíthassuk a honlap működését, hogy a felhasználók könnyen meg tudják találni azt, amit keresnek. Ön ezen sütiket az erre szolgáló gombon aktívan elfogadhatja vagy elutasíthatja.

Az Amundi weboldalakon leggyakrabban használt eszköz a XITI, amely egyedi azonosítóval rendelkező sütit generál, amelynek tárolási időtartama 13 hónapra korlátozott. A XITI-t a honlaplátogató IP-címe tárolására használjuk abból a célból, hogy meghatározzuk a helyet, ahonnan bejelentkezett. Használat után az Ön IP-címe azonnal anonim lesz. Így az Amundi Alapkezelő Zrt. vagy az Amundi Csoport más tagvállalatai semmilyen módon nem állapíthatják meg a természetes személy helyét. Az Amundi 6 hónapig megőrzi az összegyűjtött adatokat, azokat nem továbbítja harmadik feleknek, és nem használja fel más célokra. A XITI által elhelyezett sütik esetében további információ érhető el az alábbi oldalon: http://www.xiti.com/en/optout.aspx  

Ezen kívül egyes aloldalakon más külső internetes elemzési szolgáltatások is használatra kerülnek, mint például a Google Analytics és az Adobe Analytics. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a társaságok olyan sütiket is használhatnak, amelyeket nem az Amundi ellenőriz.
Az analitikai sütik által a látogatóról, illetve a látogató eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük statisztika készítése céljából:
a) a látogató által használt IP-cím,
b) a böngésző típusa,
c) a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
d) a látogatás pontos időpontja,
e) az előzőleg látogatott oldal címe,
f) a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
g) az oldalon töltött idő.
Az analitikai sütik használatához a látogató hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés ebben az esetben a látogató hozzájárulásán alapul. A látogató hozzájárulása hiányában tehát ezeket a sütiket nem használjuk. A látogató a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
A látogatók letilthatják az összes sütit, illetve külön-külön is törölhetik az egyes sütiket, ennek módjáról további tájékoztatást az alábbi linken érnek el:
https://policies.google.com/technologies/cookies, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl  .

A Google Adatvédelmi Szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu.  

Hogyan kezelje a sütiket?

A weboldal látogatója bármikor kezelheti saját süti beállításait böngészője beállításaiban. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által használt böngésző beállításaival a sütik használatát engedélyezheti vagy megtilthatja („Mindent elfogad” vagy „Mindent elutasít”), illetve a korábban elhelyezett sütiket bármikor törölheti. A sütik használatának megtiltása esetén a weblap használata nehézkessé válhat, illetve bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
Az alábbi linkeken keresztül a látogató megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera) hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:
a) Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
b) Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
c) Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies
d) Safari:
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
e) Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de a látogató saját böngészőjében olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapokon keresztül pedig a látogató további információkat szerezhet a sütik szerepéről, kezeléséről: http://www.allaboutcookies.org/; http://www.youronlinechoices.com/hu/

További információk a sütikről

A sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a CNIL weboldalára a következő linken: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ .

Érintetti jogok a sütik használatával kapcsolatban

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és tárolja. A sütik alapján természetes személyek nem azonosíthatóak.

A weboldal látogatója a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban hozzájárulását visszavonhatja, kérelmezheti az Alapkezelőtől és az Amundi Asset Managementtől, mint adatkezelőktől az általuk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok törlését, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintetti jogok és a jogorvoslati lehetőségek részletesen az Alapkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában kerülnek kifejtésre, amely elérhető a „Dokumentumtárban”.

Alkalmazandó jog

Az Amundi Alapkezelő Zrt. weboldalára és annak tartalmára a magyar jogszabályok az irányadók, kivéve azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek másik ország jogrendjére utalnak. Az esetlegesen felmerülő vagy azzal kapcsolatos jogviták a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

EGYÉB FIGYELEMFELHÍVÁSOK

Ön a weboldalra lépésével egyben megértette és elfogadta a weboldalon meghatározott feltételeket és korlátozásokat (pl. tiltott befektetői kör, bizonyos esetekben felelősség korlátozása), megismerte a kiemelt figyelemfelhívásokat (pl. kockázatokkal kapcsolatban) és tudomásul vette a honlap használatának feltételeit.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy különös gonddal járjon el az Ön befektetői státuszának kiválasztásakor a honlapra lépéskor a weboldalon megjelenő információk megfelelő értelmezése érdekében.

A helyes befektetői státusz és az ahhoz kapcsolódó részletes tájékoztatás segíti Önt a megjelenő adatok, információk és a dokumentumok megértésében.

Az alábbiakban segítünk eligazodni az egyes státuszok értelmezéséhez:Ön szakmai befektetőnek minősül, amennyiben a) a MiFID II. Irányelv és a Bszt. szerint szakmai ügyfélnek minősül vagy kérés esetén szakmai ügyfélként kezelhető, vagy b) a Kbftv. szerint legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékű kollektív befektetési értékpapírba történő befektetésre vállal kötelezettséget.

/Jogi háttér:

A pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve (MiFID II Irányelv) valamint annak hazai implementációját tartalmazó, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt. ) értelmében Ön szakmai ügyfélnek minősül, amennyiben:
a) a befektetési vállalkozás,
b) az árutőzsdei szolgáltató,
c) a hitelintézet,
d) a pénzügyi vállalkozás,
e) a biztosító,
f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési Alapkezelő,
g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő,
h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
i) helyi vállalkozás, amely
ia) a Bszt. 6. § l) pontjában meghatározott pénzügyi eszköz vagy az arra vonatkozó - a 6. §-ban meghatározott - származtatott pénzügyi eszköz vonatkozásában azon személy, amely az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében vagy azzal összefüggésben kereskedik e pénzügyi eszközre,
ib) a Bszt. 6. § e)-g), valamint j) és k) pontjában meghatározott származtatott energiaügylet vonatkozásában azon személy, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) illetve a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) szerint földgáz- vagy villamosáram-kereskedést végez,
j) a központi értéktár,
k) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
l) tőzsde,
m) központi szerződő fél,
n) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el,

na) kiemelt vállalkozás, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított, mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, saját tőkéje legalább kétmillió euró.

nb) kiemelt intézmény: valamely EGT-állam kormánya, valamely EGT-állam regionális kormánya, az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete, az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Beruházási Bank, és minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre.

o) minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet./

Amennyiben Ön a fentiek alapján nem szakmai befektető és a jogszabályi speciális feltételek fennállása esetén nem is kérte átsorolását, akkor lakossági befektetőnek minősül.